Dreptul fondului funciar

Vezi cu ce te putem ajuta

Dreptul fondului funciar

În materie de drept al fondului funciar Casa de Avocatură ”Silitră & Asociații” vă oferă servicii de reprezentare și asistență juridică în spețe legate de:

Grănițuirea poate fi definită ca fiind acțiunea prin care se solicită stabilirea liniei de hotar dintre două proprietăţi limitrofe.

Grăniţuirea are rolul de a delimita proprietăţile învecinate aparţinând altor proprietari prin semne exterioare de hotar. Reprezintă o operaţiune materială de delimitare mergând pe linia de contur, între cele două proprietăţi.

Atunci când nu există conflict între titularii fondurilor învecinate grăniţuirea urmează să se facă prin acordul între vecini.

Orice proprietar poate obliga pe vecinul său să fie de acord cu acțiunea în grăniţuire. Grăniţuirea este un drept şi o obligaţie, aceasta fiind un atribut esenţial al dreptului de proprietate.

Dacă vecinul refuză grăniţuirea proprietăţii sale şi există un conflict referitor la traseul liniei de hotar, grăniţuirea va trebui stabilită prin acţiune în instanța de judecată.

Grănițuirea poate fi deschisă de către: proprietar, uzufructuar şi chiar de posesor. Ea se îndreaptă împotriva proprietarului fondului vecin, titularul unui alt drept real (uzufructuar, superficiar, drept de folosinţă), precum şi împotriva chiriaşului sau arendaşului. Acțiunea în grănițuire nu se poate introduce între coproprietarii aceluiaşi fond.

Sarcina probelor revine ambelor părţi. Fiecare dintre ele având atât rolul de reclamant cât şi de pârât. Pentru a proba, poate fi folosit orice mijloc în vederea stabilirii liniei de hotar, aceasta fiind o chestiune de fapt, în cele mai multe situaţii recurgându-se la efectuarea unei expertize tehnice.

Efectul principal al grănițuirii fiind acela de realizare a delimitării proprietăţii limitrofe. Astfel prin hotărârea pronunţată se stabileşte linia de hotar dintre cele două proprietăţi.

Cheltuielile de grăniţuire privind trasarea şi marcarea hotarului stabilit de instanţă se suportă egal de ambele părţi aşa cum prevede Codul Civil.

Casa de Avocatură ”Silitră & Asociații” vă poate reprezenta în instanță în procese de grănițuire. 

Contactați-ne acum și un avocat specializat va prelua cazul dumneavoastră.

Casa de Avocatură ”Silitră & Asociații” prin avocaţi specializați în retrocedări și revendicări vă poate oferi următoarele servicii:

studiul și analiza actelelor de proprietate în baza cărora se poate cere revendicarea;
– acordarea de asistență juridică prin găsirea căilor potrivite de urmat în scopul obținerii retrocedărilor;
– conceperea și redactarea acțiunilor în justiție în vederea recuperării dreptului de proprietate;
– reprezentarea interesele persoanelor interesate în fața instanțelor de judecată, pe tot parcursul proceselor de revendicare.

Dreptul de servitute este un drept real imobiliar, principal, perpetuu și indivizibil care dezmembrează proprietatea, conferind titularului său anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

  • Dreptul de servitute este un drept imobiliar întrucât se constituie numai în folosul și respectiv în sarcina unor imobile.
  • Servitutea este un drept perpetuu, întrucât se menține atât timp cât există cele două imobile și situația care a determinat constituirea ei.
  • Servitutea este indivizibilă, în sensul că profită întregului fond dominant și grevează, în întregime, fondului aservit.

El reprezintă o sarcină impusă asupra unui fond (teren) pentru utilitatea unui alt fond învecinat, care aparține unui alt proprietar.

De exemplu, dreptul proprietarului unui teren înfundat (fondul dominant) de a trece peste terenurile învecinate (fonduri aservite) pentru a ajunge la o cale publică reprezintă o servitute.

Dreptul de servitute poate fi limitat sau stins prin convenția proprietarilor celor două imobile.

Pentru a vă apăra drepturile, Casa de Avocatură ”Silitră & Asociații” vă poate oferi servicii de asistență și reprezentare în instanță pentru procese cu privire la servituți.

Uzucapiunea este o modalitate legală de dobândire a proprietății sau a altui drept real ca urmare a posedării neîntrerupte a acestuia pe toată perioada stabilită de lege.

Toate bunurile imobile care se află în circuitul civil pot fi dobândite prin uzucapiune, dacă se îndeplinesc condițiile specificate de lege.

Avocații specializați din cadrul Casei de Avocatură ”Silitră & Asociații” vă pot consilia sau reprezenta în instanță pentru procese privind uzucapiunea.

Promisiunea de vânzare-cumpărare sau antecontractul este acel contract prin care părţile se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare ale cărui elemente esenţiale (preţul şi bunul vândut) sunt deja convenite.

În doctrina şi practica judiciară este cunoscută şi sub denumirea de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.

Astfel, rolul principal al unei promisiuni bilaterale de vânzare este acela de a pregăti vânzarea definitivă, în cuprinsul acesteia părţile convenind asupra tuturor elementelor esenţiale ale contractului.

Importanţa practică a antecontractului rezidă în împrejurarea că părţile stabilesc, prin intermediul său, conţinutul contractului final, conferindu-le siguranţa şi confortul psihic că acesta nu mai poate fi modificat unilateral până la momentul încheierii definitive a vânzării.